Yayınlar

Makaleler

1 “Gotthard Jaeschke”, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 74-75.

2 “Gotthard Jaeschke’nin Türkçeye Çevrilmiş Olan Eserleri”, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 75-76.

3 “İkinci Dünyâ Savaşı Yıllarında Cumhuriyetin Barış Politikası”, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 8, (İnönü Özel Sayısı), (Aralık 1984-Ocak 1985), s. 12-28.

4 “Tanzimat”tan Sonra Özel ve Yabancı Okullar”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 2, Fasikül 16, (7 Ekim 1985), s. 485-494.

5 “Türkiye İktisat Târihinden Bir Belge: Devletçilik ve Teşebbüs-ü Şahsî: Millî Vapurcularımızın Bir Ârîzâsı”, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 13, (Kasım-Aralık 1985), s. 133-143.

6 “Türkiye’de Karneli Yıllar”, Târih ve Toplum, Sayı: 25, (Ocak 1986), s. 25-28.

7 “Meşrûtiyet’te Heyet-i Âyân ve Heyet-i Mebusan”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 4, Fasikül: 31, (20 Ocak 1986), s. 961-973.

8 “II. Mahmud (1808-1839)”, “Abdülmecid (1839-1861)”, “Abdülaziz (1861-1876)” ve “V. Murad (1876)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 5, Fasikül: 41, (31 Mart 1986), s. 1286-1291.

9 “Millî Şef Döneminin Kültürel Yaşamı”, Hürriyet Gösteri, Sayı: 68, (Temmuz 1986), s. 75-77.

10 “İkinci Dünyâ Savaşı ve Türk Basını”, Târih ve Toplum, Sayı: 35, Kasım 1986), s. 29-31.

11 “Türk Basını Üzerindeki Yabancı Etkiler”, Târih ve Toplum, Sayı: 37, (Ocak 1987), s. 50-52.

12 “Tunceli Kânunu”, Târih ve Toplum, Sayı: 44, (Ağustos 1987), s. 7-8.

13 “Cumhuriyetin 10. Yılı Kutlamaları”, Târih ve Toplum, Sayı: 46, (Ekim 1987), s. 7-8.

14 “Die Wiederaufnahme der Deutsch-Türkischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg”, Varia Turcica IX, Türkische Miszellen, Robert Anhegger Festschrift-Armağanı-Melanges, Editions Divit Press, İstanbul, [1987], s. 193-198.

15 “1930 Belediye Seçiminde Sabiha Sertel’in Adaylığı”, Târih ve Toplum, Sayı: 51, (Mart 1988), s. 28-29.

16 “Heyeti Mahsusalar: Bir Soru, Bir Yanıt ve Öykünün Sonu”, Târih ve Toplum, Sayı: 52, (Nisan 1988), s. 9-13.

17 “Tek-Parti Döneminde Dışa Kapalı Türkiye”, Târih ve Toplum, Sayı: 62, (Şubat 1989), s. 37-39.

18 “Hüseyin Câhit Yalçın ve Fikir Hareketleri”, Târih ve Toplum, Sayı: 68, (Ağustos 1989), s. 86-94.

19 “Demiryolundan Karayoluna”, Târih ve Toplum, Sayı: 70, (Ekim 1989), s. 17-19.

20 “İslâmî Devlet Projesi: Başyücelik Devleti”, Târih ve Toplum, Sayı: 72, (Aralık 1989), s. 57-60.

21 “46’nın Ivır Zıvır Partileri”, Târih ve Toplum, Sayı: 80, (Ağustos 1990), s. 16-19.

22 “İkinci Dünyâ Savaşı’nda Alman İşgâl Bölgelerinde Yaşayan Türk Yahudilerinin Âkıbeti”, Târih ve Toplum, Sayı: 108, (Aralık 1992), s. 16-27.

23 “Kemâlizm Devletçi miydi?”, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 9, (Mayıs 1993), s. 70-74.

24 “Yolsuzluklar Târihinden Bir Sayfa: König Olayı”, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 19, (Şubat-Mart 1995), s. 68-75.

25 “Millî Şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayâtı”, Kebikeç, Yıl: 1, Sayı: 2, (1995), s. 149-159.

26 “Kaybolmakta Olan Neslin Son Temsilcilerinden: Haldun Derin”, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 25, (Nisan/Mayıs 1996), s. 64-65.

27 “1946 Seçimleri: Demokrasinin İlk Sandık Oyunları”, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 27, (Eylül/Ekim 1996), s. 64-73.

28 “İkinci Dünyâ Savaşı’nda Türk-Alman İlişkileri: Nazi Almanyası’nın Türkiye Üzerindeki Siyâsî Etkileri ve Türk Yahudilerinin Güç Durumu”, Şalom, (25 Haziran 1997).

29 “Irkçılık-Tûrancılık Dâvâsının Siyâsî Rövanşı: Öner-Yücel Dâvâsı”, Târih ve Toplum, Sayı: 166, (Ekim 1997), s. 22-30.

30 “İkinci Dünyâ Savaşı Yıllarında Türkiye”, Cumhuriyetin 75 Yılı, Cilt: 1, (1923-1953), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 202-204.

31 “Târih Çalışmalarında Yeni Bir Eğilim: Siyâsî Târihimizde Demokrat Aramak”, Toplumsal Târih, Sayı: 98, (Şubat 2002), s. 20-21.

32 “‘Ama Onun Orada Olmaması Gerekiyor(du)’: Bir Örnek Olay Temelinde Târihte Yöntem Sorunu Üzerine Notlar”, Toplum ve Bilim, Sayı: 95, (Kış 2002/2003), s. 190-199.

33 “Abdülhamid Daha Önce de Düşebilirdi, Fakat İzin Verilmedi!”, Toplumsal Târih, Sayı: 116, (Ağustos 2003), s. 9.

34 “CHP-Devlet Kaynaşması Üzerine Belgeler (1936)”, Toplumsal Târih, Sayı: 118, (Ekim 2003), s. 74-79.

35 “Atatürk Hakkında Bâzı Belgeler: Ali Rızâ Bey, Anıtkabir, MacArtur İle Mülâkat”, Toplumsal Târih, Sayı: 119, (Kasım 2003), s. 22-27.

36 “Varlık Vergisi Üzerine Birkaç Belge: Varlık Vergisi’ne Tepkiler”, Toplumsal Târih, Sayı: 122, (Şubat 2004), s. 22-25.

37 “Mission Impossible: Teşkilâtı Mahsusacı Bir Subayın Öyküsü”, Toplumsal Târih, Sayı: 128, (Ağustos 2004), s. 26-33.

38 “Arşivler Açıldı! Ya Belgeler”, Toplumsal Târih, Sayı: 135, (Mart 2005), s. 20-29.

39 “Geçmişi ve Kimliğiyle Hesaplaşan Bir Film: Çöküş”, Toplumsal Târih, Sayı: 137, (Mayıs 2005), s. 22-24

40 “Ayın Karanlık Yüzü: Tek-Parti Döneminde Gayri Müslim Azınlıklar Hakkında Açılan Türklüğü Tahkir Davaları”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 1, (Bahar 2005), s. 147-208.

41 “Ertelenen Bir Toplantının Ardından Ertelenemez Gündem Maddeleri”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 2, (Güz 2005), s. 149-153.

42 “Einige Bemerkungen zu den Gedanken, Beobachtungen und Schriften von Deutschen, die in der Türkei gelebt haben-Berichte und Memoiren von Militaers, Diplomaten und Exilwissenschaftlern”, Zeitscrift für Türkeistudien (ZfTS), (Jounal for Studies on Turkey), (19. Jahrgang/Heft 1), (Sondernummer: Deutsche in der Türkei), (2006), s. 100-123.

43 “Parliament Membership During the Single-Party System in Turkey (1925-1945), European Journal of Turkish Studies (EJTS), Thematic Issue, No: 3, Being a MP in Contemporary Turkey, URL: (www.ejts.org/document497.html), (2006).

44 “‘Ey Târihçi, Belgen Kadar Konuş!’: Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 3, (Bahar 2006), s. 171-214.

45 “Falih Rıfkı Atay”, Encyclopaedia of Islam, (EI3), (Third Edition), Brill Academic Publishers, 2006.

46 “Bıçak Sırtında Diplomasi Târihi: Çok Çektik Ama… Harbe Girmedik”, NTV Târih, Sayı: 8, (Eylül 2009), s. 60-63.

47 “Ey Türk-İngiliz Dostluğu Sen Nelere Kâdirsin! Gerekirse Çanakkale’yi Bile Unutturursun…”, Toplumsal Târih, Sayı: 195, (Mart 2010), s. 78-81.

48 “Bir Ermeni Atatürk’ün Biyografisini Yazabilir mi?”, Toplumsal Târih, Sayı: 195, (Mart 2010), s. 9.

49 “Kâzım Karabekir’i Anlamak”, (Dr. Hakan Erdem ile birlikte), Kâzım Karabekir Sempozyumu II, (26 Ocak 2012), (Yayına Hazırlayan: Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu), s. 39-67.

50 “Atatürk’ün Zehirlendiği İddiâsı: Bâzen de Târihçiyi ‘Belgeler’ Yanıltır”, Toplumsal Târih, Sayı: 257, (Mayıs 2015), s. 72-75.