Toplantı ve Organizasyonlar

Kongreler ve Sempozyumlar

1 “Tek-Parti Döneminin Siyâsî Mevzuatı”, 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ/Ankara, (21-23 Ekim 1992)


2 “Almanya’nın Yayılmacı Dış Politikasının Bir Aracı Olarak Türk-Alman İktisâdî İlişkileri (1933-1939)”, Murat Sarıca Anısına Sempozyum: İki Dünyâ Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslararası Politika, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı/İstanbul, (30-31 Ocak 1993)

3 “1940’lı Yılların İkinci Yarısında Vesâyetçi İdeoloji ve Partiler”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar: I. Uluslararası Târih Kongresi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/Ankara, (24-26 Mayıs 1993)

4 “Tek-Parti Döneminde Atatürk’ten Sonra Atatürk ve Kemâlizm”, 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, (1-3 Kasım 1995)


5 “1940’lı Yıllarda Devletin Hizmetinde ve Gözetiminde Türk Milliyetçiliği”, I. Ulusal Târih Kongresi: Târih ve Milliyetçilik, Mersin Üniversitesi/Mersin, (30 Nisan - 2 Mayıs 1997)


6 “Nutuk ve Diğerleri”, 70. Yılında Atatürk’ün Büyük Nutku Sempozyumu, ODTÜ Târih Bölümü/Ankara, (20-21 Ekim 1997)


7 “İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kastamonu Konuşması: Öncesi ve Sonrası”, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kastamonu’yu Ziyâretinin 59. Yıldönümü Sempozyumu, CHP Kastamonu İl Başkanlığı/Kastamonu, (6 Aralık 1997)

8 “Kenan Öner-Hasan Âli Yücel Dâvâsı”, Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu, İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir, (16-17 Aralık 1997)

9 “Cumhuriyetten Önce Cumhuriyet Düşüncesi ve Cumhuriyetçilik Akımı”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplum Bakış Uluslararası Kongresi, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/ODTÜ/Ankara, (10-12 Aralık 1998)

10 “Târih Çalışmalarında Yeni Bir Eğilim: Siyâsî Târihimizde Demokrat Aramak”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara, (17-19 Kasım 1999)


11 “Atatürk’s Speech and its Alternatives: A Critical View”, XXVIII. Deutscher Orientalistentag, Orientalistik Zwischen Philologie und Sozialwissenschaft, Deutsche Morgenlaendische Geselschaft e. V, Bamberg/Almanya, (26-30 Mart 2001)

12 “Turkish Nationalism in the 1940s at the Service of and under the Observation of the State”, Association for the Study of Nationalities/“Nation-Making, Past and Present: Community, Economy, Security”, Sixth Annual World Convention, Columbia University/New York/ABD, (5-7 Nisan 2001)

13 “Anılarla Yazmak”, IV. Uluslararası Târih Kongresi: Târih Yazımında Anı ve Yaşamöykülerinden Yararlanılması, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/İstanbul, (12-14 Ekim 2001)

14 “Türkiye’de Yaşamış Almanların Türkiye’ye İlişkin Düşünceleri, Gözlemleri ve Yazdıkları Üzerine Bâzı Notlar: Diplomatların Rapor ve Anıları”, Liman von Sanders, Hans ve Helga: İstanbul’da Türklerin ve Almanların Günlük Yaşamı: Bir Yanda Kültür Alışverişi, Bir Yanda Kayıtsızlık, İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ve Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi İşbirliği ile Goethe Institut İstanbul/İstanbul Goethe Enstitüsü/İstanbul, (2-3 Kasım 2001)

15 “Amerikan Dışişleri Bakanlığı Belgeleri Işığında König Olayı’na (Yeniden) Bir Bakış ve Bâzı Notlar”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara, (21-23 Kasım 2001)

16 “Religion, Nationalism and Politics During the Cold War Years in Turkey: “Büyük Doğu” Magazine”, Association for the Study of Nationalities, Seventh Annual World Convention, Columbia University/New York/ABD, (11-13 Nisan 2002)

17 “Deutsche unter dem Halbmond: Augenzeugenberichte über die Osmanische und republikanische Türkei”, Bayerisches Orientkolloquium, der Universitaeten Bamberg und Erlangen-Nürnberg/Sommersemester 2002/Die Orientalistischen Faecher der Universitaet Bamberg/Lehrstuhl für Türkische Sprache, Geschichte und Kultur/Universitaet Bamberg, Bemberg, (13 Haziran 2002)

18 “Ayın Karanlık Yüzü: Türk Milliyetçiliği, Laiklik ve Azınlıklar”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara, (3-5 Aralık 2003)


19 “Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet: Osmanlı/Türk Siyâsî Geleneğinde Modern Bir Toplum Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi”, CIEPO 16 (International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies), Varşova/Polonya, (14-19 Haziran 2004)

20 “Cumhuriyetten Önce Türkiyelilik Kimliği Üzerine Bir Meclis Tartışması Üzerine Notlar”, 3. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, (14-17 Haziran 2005)

21 “Teşkilâtı Mahsusa’yı Nasıl Bilirsiniz?”, “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları”, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi/İstanbul, (24-25 Eylül 2005)

22 “Türklük ve Türkiyelilik Kimliği Üzerine Bir Meclis Tartışması”, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara, (7-9 Aralık 2005)


23 “Birinciden İkinciye: Meşrûtiyetçilerin Siyâsî Teorileri”, 1908-2008 Jön Türk Devriminin 100. Yılı, (Uluslararası Kongre), SBF/Ankara, (28-30 Mayıs 2008)


24 “1940’ların İkinci Yarısında Siyâset ve Aybar”, 12. Aybar Sempozyumu, (Demokrasi, Toplumsal Dönüşüm, Sol), Târih Vakfı & Galatarasay Üniversitesi/İstanbul, (8 Ekim 2008)


25 “Kâzım Karabekir’i Anlamak”, Kâzım Karabekir Sempozyumu II, İstanbul, (26 Ocak 2012)


26 “Mahmut Goloğlu’nun Cumhuriyet Târihine Dâir Eserlerinin Târihyazımı Açısından Değerlendirilmesi”, Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Târihi Bölümü & Atatürk, Kültür Dil ve Târih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi/Trabzon, (8-10 Mayıs 2014)

27 “100. Yılında Misâkı Millî’den Güncele Bakmak” (Açılış Konferansı), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Târihi Enstitüsü/İstanbul, (11 Mart 2020)


28 Yedinci Yılında 15 Temmuz Sempozyumu, Siyaset, Ekonomi ve İlkeleri ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)/Ankara, (12 Temmuz 2023)


Konferanslar ve Paneller

1 “İsmet İnönü”nün Dış Politika ve Bağımsızlık Anlayışı”, İsmet İnönü Sempozyumu, Ankara, (24-25 Mayıs 1985)


2 “İkinci Dünyâ Savaşı Sırasında Türk Siyâsal Hayâtı”, İnönü Vakfı Konferansları, Ankara, (30 Ocak 1986)


3 “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Siyâsal Târihi: Büyük Siyâsal Partiler Neyi Temsil Ettiler, Neyi Temsil Edemediler?”, Bilar Bilim Merkezi Seminerleri, İstanbul, (23 Ocak 1989)


4 “Kurtuluş Savaşı’nın Yeni Nesillere Mâl Edilemeyişi (Bilgilendirme-Coşkulandırma)”, Mersin’in Kurtuluş Haftası/Mersin Belediyesi, Mersin, (5 Ocak 1990)


5 “Kemâlizm ve Türkiye’de Devlet: Kemâlizm ve Millî Şef Dönemi”, Bilar Bilim Merkezi Seminerleri, İstanbul, (27 Mart 1991)


6 “Varlık Vergisi”, İzmir Kültür Derneği, İzmir, (14 Mart 1993)


7 “Cumhuriyette Değişen İletişim Kalıpları/1945 Geçiş Döneminde Siyâsal İletişim”, Türkiye Vakıflar Bankası, ODTÜ, İnönü Vakfı, UNESCO Millî Komitesi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Cumhuriyet Haftası (25-28 Ekim 1998), Ankara, (27 Ekim 1995)

8 “Türkiye’de Demokrasinin 50. Yılı: Cumhuriyet ve Ulusal Kimlik (1923-1946)/Toplum Kesiminde Köklü Dönüşümler”, Yapı Kredi Kültür Merkezi Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara, (31 Ekim 1995)

9 “Ebedî Şef’ten Millî Şef’e”, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı Konferansı, İzmir, (18 Ocak 1996)


10 “Ebedî Şeflikten Millî Şefliğe”, ODTÜ Siyâset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Seminerleri, Ankara, (13 Mart 1998)


11 “11 Kasım 1938”, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, (10 Kasım 1999)


12 “Târihçinin Mutfağı”, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı, İstanbul, (21 Aralık 2000)


13 “Nutuk ve ‘Alternatifleri’”, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, (9 Ocak 2001)


14 “İnönü Defterleri İle 1919-1973 Türkiye Târihi”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (24 Ocak 2002)


15 “Hayat Tecrübelerine Saygı Duruşu Kuşağı: Düşünce Dünyâsına Kuşbakışı”, Rize Buluşma 2002, (“İçe Bakış”), Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü ve OneBuluşma Sanal Platformu, Rize, (17-19 Mayıs 2002)

16 “Târih, Târihçi, Târihçilik”, Dârüşşafaka Lisesi, İstanbul, (10 Haziran 2002)


17 “1940’lar Türkiyesi”, Bilgi Üniversitesi, IR 112 Dersi: “Cultur and Politics in Modern Turkey”, İstanbul, (11 Nisan 2003)


18 “Türkiye’de Güncel Siyâsî ve Ekonomik Gelişmeler”, Stiftung Zentrum für Türkeistudien (Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı ve Institut an der Universitaet Duisburg-Essen), Duisburg/Almanya, (26 Haziran 2003)

19 “Araştırırken ve Yazarken: Otobiyografik Notlar”, Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Kitabevi: Kitap Söyleşi Günleri, Sivas, (16 Nisan 2004)


20 “Türkiye’de Millî Şef Dönemi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, (Türkiye’de Siyasal Yaşam ve Siyasal Akımlar Yüksek Lisans Dersi), İstanbul, (1 Haziran 2004)


21 “Belgelerle Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Osmanlı Bankası Müzesi: Çağdaş Türkiye Târihi Seminerleri, İstanbul, (19 Şubat 2005)


22 “Bülent Ecevit’in Anısına”, Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programı, İstanbul, (14 Kasım 2006)


23 “Mete Tunçay ve Sosyal Bilimlere Katkıları Üzerine”, Mete Tunçay 70 Yaşında: Mete Tunçay’a Saygı, Târih Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, (1 Aralık 2006)


24 “İki Dünyâ Savaşı Arasında Türkiye ve Almanya”, Osmanlı Bankası Müzesi: Çağdaş Türkiye Târihi Seminerleri, İstanbul, (20 Ocak 2007)


25 “12 Eylül”, Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü, İstanbul, (8 Mart 2007)


26 “Cumhurbaşkanlığı Seçimi”, Sabancı Üniversitesi Küresel Etkileşim Kulübü, İstanbul, (14 Mart 2007)


27 “Cumhuriyetin Gözü Yaşlı Çocuklarıydı Onlar: Ali Şükrü Bey”, Genç Siviller: Sivil Cumhuriyet Sınıfı, İstanbul, (29 Ekim 2007)


28 “Târihi Nasıl Yazıyoruz? Nasıl Öğreniyoruz? Târihyazımında Serbest Cumhuriyet Fırkası Örneği”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (23 Kasım 2007)


29 “Târih, Târihçi ve Târihçilik”, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Kocaeli, (9 Şubat 2008)


30 “Cumhuriyetin Kuruluşundan İtibâren Kürt Politikaları”, Yeni Anayasa Sürecinde Demokratikleşme ve Kürt Sorunu, Türkiye Barış Meclisi, Ankara, (9-10 Şubat 2008)


31 “100. Yılında II. Meşrûtiyet”, Mimarlar Odası & Birzamanlar Yayıncılık, İstanbul, (20 Ekim 2008)


32 “Türkiye’de Târihçilik ve Târih Anlayışı”, Sabancı Üniversitesi Küresel Etkileşim Kulübü, İstanbul, (18 Kasım 2008)


33 “İkinci Meşrûtiyet Kitabı Konuşuluyor”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (23 Kasım 2008)


34 “Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV), İstanbul, (22 Aralık 2008)


35 “Târih ve Târihçilik”, “II. Psikolojik Danışman, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Bilgilendirme-Yönlendirme Sempozyumu”, İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, İzmir, (27 Şubat 2009)


36 “Târih ve Târihçilik”, 60. Yıl Anadolu Lisesi, İzmir, (27 Şubat 2009)


37 “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı ve Gelibolu Kara Savaşları”, Hisar Eğitim Vakfı Okulları, İstanbul, (18 Mart 2009)


38 “Modern Türkiye’de Târih, Târihçi ve Târihçilik”, Cumhuriyetin 85. Yıl Konferansları Dizisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, (4 Mayıs 2009)


39 “Türkiye’de Târihçilik”, Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul, (7 Mayıs 2009)


40 “Türkiye’de Devletçi-Milliyetçi Târihyazımı”, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi, İstanbul, (12 Mayıs 2009)


41 “29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinden Sonra Türkiye”, Sabancı Üniversitesi Küresel Etkileşim Kulübü, İstanbul, (22 Mayıs 2009)


42 “Türkiye’de Târihçilik”, Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul, (2 Haziran 2009)


43 “İzmir Kültür Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, (23 Ekim 2009)


44 “Geçmişiniz İtinayla Temizlenir: Tek-Parti Dönemine Bakışlar”, Adâlet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Gençlik Kolları, İstanbul, (8 Kasım 2009)


45 “Geçmişiniz İtinayla Temizlenir: Tek-Parti Dönemine Bakışlar”, Adâlet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Gençlik Kolları, İstanbul, (15 Kasım 2009)


46 “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü”, İnönü Üniversitesi, Malatya, (25 Aralık 2009)


47 “Günlükler”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (28 Aralık 2009)


48 “Geçmişiniz İtinayla Temizlenir: Tek-Parti Dönemine Bakışlar”, Adâlet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Gençlik Kolları, İstanbul, (10 Ocak 2010)


49 “Tek-Parti Dönemine Bakışlar”, Genç Siviller, İstanbul, (9 Şubat 2010)


50 “Ordu ve Politika”, Bilkent Üniversitesi Özgürlükçü Düşünce Komitesi, Ankara, (12 Mart 2010)


51 “Dünyâ Savaşları”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, (15 Mart 2010)


52 “50. Yıldönümünde 27 Mayıs”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Târih Araştırmaları Kulübü, İstanbul, (4 Mayıs 2010)


53 “27 Mayıs: Ordu ve Politika”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (25 Mayıs 2010)


54 “Vesâyet ve Siyâsî Partiler”, Vesâyet ve Demokrasi: Abant Platformu, Abant/Bolu, (25-27 Haziran 2010)


55 “Ordu-Politika İlişkileri”, Ekopolitik (Geleneklerarası Siyâset), İstanbul, (5 Kasım 2010)


56 “12 Eylül Sorunu”, Sabancı Üniversitesi Sinema & Politika Kulübü, İstanbul, (23 Aralık 2010)


57 “Erken Cumhuriyet: Arşivler, İktidar, Yönetim, Aktörler”, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, (21 Şubat 2011)


58 “Tek-Parti Döneminde Muhalif Sesler”, Yıldız Teknik Üniversitesi Küresel İncelemeler Merkezi, İstanbul, (22 Mart 2011)


59 ““[Târih(çi)(lik)]”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Topluluğu, İzmir, (30 Mart 2011)


60 “Türkiye’de Tek-Parti Dönemi, Sesler: Türk Modernleşmesi Konuşmaları”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, (22 Nisan 2011)

61 “Türk Tarihinde Askerî Darbeler”, Uluslararası Suç ve Ceza Filmleri Festivali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, (24 Eylül 2011)


62 “İnkılâp Târihçilerinin Kutsal Metni: Nutuk”, Cumhuriyet Târihinin Tartışmalı Konuları, (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı 20. Yıl Sempozyumu), İstanbul, (28 Ekim 2011)

63 “Cumhuriyetin İlk On Yılı”, TÜYAP Kitap Fuarı/Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/Toplumsal Târih Paneli, İstanbul, (12 Kasım 2011)


64 “Kemâlizm”, Genç Siviller Akademisi, İstanbul, (4 Aralık 2011)


65 “Târih Nedir? Târihçi Kimdir? Târihçilik Nasıl Bir Uğraştır?”, Akademi Çanakkale Derneği & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü, Çanakkale, (16 Aralık 2011)

66 “1921 Anayasası ve Yeni Anayasa”, KÜREYEL, İstanbul, (22 Aralık 2011)


67 “Târih(çi)(lik): Metodoloji Sorunları ve Yakın Târihimiz Üzerine Notlar”, İzmir Grubu, İzmir, (18 Mart 2012)


68 “Geçmişten Günümüze Evrenselden Yerele Tek Partili Rejimler”, Terakki Lisesi, İstanbul, (18 Mayıs 2012)


69 “Tek-Parti Döneminde Azınlıklar ve Yahudiler”, Balat Hastahânesi,, İstanbul, (10 Şubat 2013)


70 “Türkiye’de Anayasa Târihi”, Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü, İstanbul, (12 Mart 2013)


71 “Türkiye’de Tek Parti İktidarı, Seçimler ve Siyaset”, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, (26 Mart 2013)


72 “Unutmakla Hatırlamak Arasında Târih: Geçmişiniz İtinayla Temizlenir”, Fâtih Sultan Mehmet Üniversitesi,, İstanbul, (3 Nisan 2013)


73 “Muhafazakârlık”, İstanbul Üniversitesi Siyâsal Bilgiler Fakültesi, İstanbul, (26 Nisan 2013)


74 “Demokrat İzmir”, Gediz Üniversitesi (Gediz Üniversitesi/Gri Düşünce Topluluğu/Genç Siviller), İzmir, (17 Mayıs 2013)


75 “Türk Politik Târihi”, Türk Târih Kurumu (Türk Târih Kurumu Sosyal Bilimler Semineri), Ankara, (3 Temmuz 2013)
Şimdi izle

76 “Harbi Umûmî: Büyük Devletlerin Savaşı’ndan Avrupa’nın Yıkımına (Der Erste Weltkrieg: Vom Krieg der Grossmaechte zur Katastrophe Europas)”, Thyssen Lectures: The Great War Beyond National Perspectives-Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harbi Umûmî, (Açılış Konuşması), Fritz Thyssen Stiftung & Orient Enstitut İstanbul & Sabancı Üniversitesi & Târih Vakfı, Sâkıp Sabancı Müzesi/İstanbul, (7 Kasım 2013)

77 “Türkiye’yi Tartışmak Konuşma Serisi 11: Türkiye Solu: Târihi, Değişimi ve Geleceği 2”, “Türkiye’de Sol Hareket: Siyâset, Târih ve Kimlik”, İstanbul Şehir Üniversitesi/Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi, İstanbul, (22 Kasım 2013)

78 “Çanakkale 1915”, Koç Lisesi,, İstanbul, (18 Mart 2014)


79 “Cumhuriyet Târihçiliği”, Türk Ocakları, İstanbul, (21 Mart 2014)


80 “Çanakkale 1915”, Genç Siviller Doktora Programı, İstanbul, (22 Aralık 2014)


81 “18 Mart 1915”, FMV Işık Okulları, İstanbul, (18 Mart 2015)


82 “Resmî Târihe Meydan Okuyorum”, İlim ve Hikmet Vakfı, Kayseri, (6 Aralık 2015)


83 “Türkiye’de Demokrasinin Târihî Arka Plânı: Osmanlı Mirası”, Demokrasi Okulu, İstanbul, (21 Şubat 2016)


84 “Târih; Târihçi; Târihçilik”, Bilgi ve Değerler Kulübü, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İstanbul, (1 Mart 2016)


85 “Târih; Târihçi; Târihçilik”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, (7 Nisan 2016)


86 “Türkiye’de Popüler Târih Üretimi ve Tüketimi”, Târihyazımı Çalıştayları IV: Türkiye’de Popüler Târih, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (15-16 Nisan 2016)


87 “Târih, Târihçi ve Târihçilik”, 1. Erzurum Kitap Fuarı, Erzurum, (28 Nisan 2016)


88 “Târih, Târihçi ve Târihçilik”, İbrâhim Hakkı Fen Lisesi, Erzurum, (29 Nisan 2016)


89 “Türkiye’de Askerî Darbeler”, Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Kayseri, (24 Eylül 2016)


90 “Türkiye’de Askerî Darbeler”, Bilgi ve Değerler Kulübü, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İstanbul, (11 Ekim 2016)


91 “15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Anlamı ve Sonuçları... 15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasinin Tahkimi”, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, (22-23 Ekim 2016)


92 “15 Temmuz ve Darbeler Târihi”, Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü, İstanbul, (27 Ekim 2016)


93 “15 Temmuz Darbesi ve Türkiye’de Darbeler”, Karatay Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu, Konya, (18 Kasım 2016)


94 “Türkiye’de Askerî Darbeler ve 15 Temmuz”, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, Sakarya, (28 Şubat 2017)


95 “Târih ve Târihçilik”, CNR Kitap Fuarı, İstanbul, (4 Mart 2017)


96 “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı”, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sivas, (16 Mart 2017)


97 “Türkiye’de Askerî Darbeler”, Bursa Kitap Fuarı, Bursa, (25 Mart 2017)


98 “Türkiye’de Askerî Darbeler”, Erzurum Kitap Fuarı, Erzurum, (3 Mayıs 2017)


99 “Darbelerin İnsan Haklarını İhlâl Târihi”, Bir İnsan Hakları İhlâli Olarak 15 Temmuz, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Ankara, (14 Temmuz 2017)


100 “Târihçilik Üzerine”, TÜYAP Kitap Fuarı, İstanbul, (9 Kasım 2017)


101 “Türkiye’de Askerî Darbeler”, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyâset Otağı, İstanbul, (4 Mart 2019)


102 “Çanakkale 18 Mart 1915: Bir Günün Öyküsü”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Târih Kulübü, İstanbul, (18 Mart 2019)


103 “Târih, Târihçi ve Târihçilik”, Trakya Üniversitesi, Edirne, (22 Ekim 2019)


104 “Çanakkale Deniz Savaşı”, Fevziye Mektepleri Vakfı Erenköy Işık Lisesi & Fen Lisesi, İstanbul, (17 Mart 2022)


105 “27 Mayıs’ın Kayıp Anayasası”, Liberal Düşünce Topluluğu, (26 Mayıs 2022)


106 “Askeri Darbeler ve 15 Temmuz 2016”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, (17 Temmuz 2023)


107 “Cumhuriyet'in 100. Yılında Giresun”, Bağcılar Belediyesi & Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Gençlik Kolları, İstanbul, (23 Ekim 2023)


Târih Sohbetleri

1 “Târih Okumaları”, Bahçem Cafe, İzmir, (26 Ekim 2018)


2 “Târih Okumaları”, Bahçem Cafe, İzmir, (30 Kasım 2018)


3 “Târih Okumaları”, Bahçem Cafe, İzmir, (28 Aralık 2018)


4 “Târih Okumaları”, Bahçem Cafe, İzmir, (22 Şubat 2019)


5 “Târih Okumaları”, Bahçem Cafe, İzmir, (29 Mart 2019)