Yayınlar

Kitap Bölümleri

1 “Cumhuriyet Dönemi [1923-1984]”, Yurt Ansiklopedisi, Türkiye/Genel-Dünü, Bugünü, Yarını, Cilt: 11, Fasikül 148 ve 149, (3 ve 10 Eylül 1984), s. 8247-8305.

2 “İsmet İnönü (1884-1973)”, 20. Yüzyıl Siyâsî Târihi Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, Cild: 3, Fasikül: 31, (4 Ağustos 1986), s. 964-987.

3 “Siyâsal Târih (1923-1950)”, Çağdaş Türkiye (1908-1980), Türkiye Târihi [Cilt] 4, (Yayın Yönetmeni: Sinâ Akşin), Cem Yayınevi, İstanbul, 1989.

4 “Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Târık Zafer Tunaya’ya Armağan, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 459-494.

5 “Prof. Dr. Târık Zafer Tunaya ile Türkiye’de Çok-Partili Hayâtın 40. Yılı Üzerine Bir Röportaj”, (Röportaj: Bülent Ece; Bant Çözüm: Gülayşe Koçak; Redaksiyon: Cemil Koçak), Târık Zafer Tunaya’ya Armağan, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 25-43.

6 “Almanya’nın Yayılmacı Dış Politikasının Bir Aracı Olarak Türk-Alman İktisâdî İlişkileri (1933-1939)”, İki Dünyâ Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslararası Politika, Murat Sarıca Anısına Sempozyum (30-31 Ocak 1993), Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Friedrich Ebert Vakfı, Aybay Yayınları, İstanbul, 1994, s. 167-185.

7 “Irkçılık-Tûrancılık Dâvâsının Siyâsî Rövanşı: Öner-Yücel Dâvâsı”, Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu, (16-17 Aralık 1997/İzmir), İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği, İzmir, 1998, s. 267-282.

8 “Nutuk ve Diğerleri”, 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, ODTÜ Târih Bölümü, Ankara, 1999, s. 135-160.

9 “1940’lı Yıllarda Devletin Hizmetinde ve Gözetiminde Türk Milliyetçiliği”, I. Ulusal Târih Kongresi: Târih ve Milliyetçilik (Bildiriler), Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin, 1999, s. 208-212.

10 “1940’ların İkinci Yarısında Sosyal Politika: Devlet, Sınıflar, Partiler ve Dayanışmacı/Vesâyetçi İdeoloji”, Osmanlı’dan Cumhuriyete: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s. 222-271.

11 “Osmanlı/Türk Siyâsî Geleneğinde Modern Bir Toplum Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi: Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet”, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrûtiyet’in Birikimi, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 1), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 72-82.

12 “Nâmık Kemâl”, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrûtiyet’in Birikimi, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 1), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 244-249.

13 “Tek-Parti Yönetimi, Kemâlizm ve Şeflik Sistemi: Ebedî Şef/Millî Şef”, Kemâlizm, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 2), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 119-137.

14 “Kemâlist Milliyetçiliğin Bulanık Suları”, Milliyetçilik, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 4), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 37-43.

15 “Türk Milliyetçiliğinin İslâmla Buluşması: Büyük Doğu”, Milliyetçilik, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 4), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613.

16 “Some Views on the Turkish Single-Party Regime During the İnönü Period (1938-45)”, Men of Order, (Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah), (Chapter V), (Edited by Touraj Atabaki and Erik J. Zürcher), (translated into English by Gülayşe Koçak), I. B. Tauris, London/New York, 2004, p. 113-129.

17 “Hüseyin Câhit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940)”, Liberalizm, (Modern Türkiye’de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 7), İletişim Yayınları, İstanbul, (2005), s. 246-259.

18 “Tek-Parti Döneminde CHP’de Parti Müfettişliği’ne İlişkin Yeni Bilgi(ler)”, Mete Tunçay’a Armağan, (Derleyenler: Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 675-681.

19 “Atatürk, ‘Kürtlere Özerklik Verilecek’ dedi”, Hesaplaşma, (Editör: Neşe Düzel), Doğan Kitap, İstanbul, 2008, (2. baskı/2008)s. 175-182.

20 “Bemerkurgen zu den Berichten, Memorien und Erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1835 bis 1918”, Deutsche Prasenz am Bosporus, (130 Jahre Kaiserliche Botschaftspalais-120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya), (Herausgeber: Matthias von Kummer), Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland İstanbul, İstanbul, 2009, s. 187-203.

21 “1835-1918 Yıllarında Türkiye’deki Almanların Rapor, Hâtırat ve Anılarına Dair Notlar”, Boğaziçi’ndeki Almanya, (Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü’nün 130 Yılı-Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın 120 Yılı), (Yayınlayan: Matthias von Kummer), Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul, İstanbul, 2009, s. 187-203.

22 “31 Mart ‘Şeiratçı’ Hareket Değildi”; “Atatürk, ‘Ordu Siyâsete Karışmasın’ Demedi”; “Orduda İlk Cunta CHP’ye Karşı Kuruldu”, Korkusuz Târih, (Röportaj ve Editör: Neşe Düzel), Alkım Yayınları, İstanbul, 2011.

23 “‘Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş!’ Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü”, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 251-285.

24 (İpek Calışlar ile), “Mustafa Kemâl ve Muhalefet: Bir Kadın Portresi Olarak Hâlide Edib”, Kayıp Târihimiz, (Editör: Taha Akyol), Yakın Plân Yayınları, İstanbul, 2012, s. 83-116.

25 “Cumhuriyetin İlk Döneminde Muhalefet”, Kayıp Târihimiz, (Editör: Taha Akyol), Yakın Plân Yayınları, İstanbul, 2012, s. 133-146.

26 (Altan Öymen ile), “Atatürk-İnönü İlişkileri”, Kayıp Târihimiz, (Editör: Taha Akyol), Yakın Plân Yayınları, İstanbul, 2012, s. 147-175.

27 “İnönü Döneminde Tek-Parti Rejimi Üzerine Bâzı Görüşler”, Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme (Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri), (Editörler: Touraj Atabaki ve Erik J. Zürcher), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 101-114.

28 “Yeni Belgeler ve Bilgilerle Otuzlu ve Kırklı Yıllarda Türkiye’de Yahudiler”, Bir Allame-i Cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 357-383.

29 “The Turkish Left and Kemalism”, The Routledge Intermediate Turkish Reader, (Political and Cultural Articles), (Routledge Modern Language Readers), (Editor: Şenel Symons), Routledge, (2012), s. 138-139.

30 “Kemalist Nationalism’s Musky Waters”, Turkey Between Nationalism and Globalization, (Edited by: Riva Kastoryano, Routledge, London & New York, 2013, s. 63-70.

31 “İnkılâp Târihçilerinin Kutsal Metni: Nutuk”, Cumhuriyet Târihinin Tartışmalı Konuları, (Yayına Hazırlayan: Bülent Bilmez), Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013, s. 37-48.

32 “Yeni Belgeler Işığında CHP-Devlet Kaynaşması Üzerine Notlar”, Yakın Türkiye Târihinden Sayfalar (Sinâ Akşin Armağanı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, s. 133-191.

33 “Mahmut Goloğlu’nun Cumhuriyet Târihine Dâir Eserlerinin Târihyazımı Açısından Değerlendirilmesi”, Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Atatürk, Kültür Dil ve Târih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2014, s. 17-23.

34 “Transformation with Constutition: Young Ottomans and the First Ottoman Constutition”, Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity, (Volume Editors: Seyfi Kenan and Selçuk Aksin Somel), (In Memory of Metin Kunt), Brill, Leiden, 2021 s. 399-438.